Prof.Dr. Ahmet BATTAL

1 - Kooperatifler Kanununun 2/2. Maddesinin Benzer Hükümlerle Mukayeseli Olarak İncelenmesi

 

(Türk Kooperatifçilik Yıllığı, TKK. Yayını, Ankara-1992)

Anahtar Kelimeler: yapı kooperatifleri, gayrimenkul temliki, ortaklara taşınmaz mal temliki, kooperatif ana sözleşmesi, kooperatifin araç olarak kullanılması, müteahhit kooperatifleri

 

2 - Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Özel Finans Kurumlarının Denetimi İle İlgisi

 

(D. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1992, S. 5)

Anahtar Kelimeler: özel finans kurumları, bağımsız denetim kuruluşları, bankalarda bağımsız denetim, bankacılıkta dış denetim

 

3 - Ticari İşletme Kıstasları Karşısında Genelevlerin Durumu

 

(D. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1992, S. 5)

Anahtar Kelimeler: hukuka ve ahlaka aykırılık, ahlaka aykırı sözleşmeler, ticari işletme kıstasları, genelev, fuhuş, özel hukukun ahlaki sınırları

 

4 - Kollektif Şirket İdareci Ortağının Acele İşlerde Münferit İdare Yetkisi ve Sorumluluğunun Sınırları (TTK. m. 163/2)

 

(D. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1993, S. 6)

Anahtar Kelimeler: kollektif şirkette acele işler, münferit idare yetkisi, idareci ortak, yönetici ortağın sorumluluğu

 

5 - Para Borçlarının Gecikmiş İfası İle İlgili Bir Uygulamanın Tenkidi

 

(D. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1993, S. 6)

Anahtar Kelimeler: para borcu, faiz, temerrüt faizi, gecikme faiz, gecikme zammı, gecikme tazminatı, vade farkı, dini duyguların sömürülmesi

 

6 - Bankalarla Özel Finans Kurumlarının Mukayesesi

 

(D. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1993, S. 6)

Anahtar Kelimeler: banka, faizsiz banka, özel finans kurumu, İslamî banka

 

7 - Açık Poliçe İle Açığa İmzalı Adi Senetlerin Karşılaştırılması ve Bir Sonuç

 

(Yargıtay Dergisi C. 20, Ocak-Nisan 1994, Sayı 1-2)

Anahtar Kelimeler: acık senet, boş senet, açığa imza, açık poliçe, açık bono, adi senet, kıymetli evrak kaydı, kambiyo iradesi, poliçenin mecburi unsurları, poliçenin şekil şartları, kambiyo senetleriyle borçlanma

 

8 - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Yenilikler (Müşterek makale)

 

(Pazarlama Dünyası Dergisi, Kasım-Aralık 1995, Yıl 9, Sayı 54)

Anahtar Kelimeler: tüketici, tüketici haklar, tüketicinin korunması

 

9 - Tacir, Ticari Defterlerini Tacir Gibi Sorumlu Olan Hasmına Karşı Delil Olarak Kullanabilir mi?

 

(Prof. Dr. Halid Kemal Elbir'e Armağan, İ.Ü. Hukuk Fak. Yayını, İstanbul- 1996)

Anahtar Kelimeler: tacir gibi sorumlu olanlar, ticari defterler, ticari defterlerle ispat, delil denkliği ilkesi, ispat hukuku, ticari davalarda ispat,

 

10 - Tacir Gibi Sorumlu Olan (TTK. m 14/3) , Tacir Olmanın Hangi Sonuçlarına Tabi Tutulmalıdır?

 

(Yargıtay Dergisi, C. 23, S. 4, Ekim 1997)

Anahtar Kelimeler: tacir olmanın şartları, tacir gibi sorumlu olanlar, tacir olmanın sonuçları

 

11 - Ticaret Sicilinin Müsbet Fonksiyonunun Dış Görünüş Teorisi Açısından İncelenmesi

 

(BATİDER, C. XIX, S. 1, Haziran 1997)

Anahtar Kelimeler: hukuki görünüş teorisi, dış görünüş teorisi, sicilin müspet fonksiyonu, ticaret sicilinin fonksiyonu

 

12 - Bankacılık İşlemlerinde İspat Usulü ve Delil Sözleşmeleri

 

(BATİDER, C. XIX, S. 2, Aralık 1997)

Anahtar Kelimeler: bankacılık işlemleri, delil sözleşmeleri, delil sözleşmesi, ispat usulü, ispat hukuku, tüketiciyi koruyucu hükümler, genel işlem şartları, tek tip kayıtlar, sözleşmelerde taraflı kayıtlar

 

13 - Kıymetli Evrakla Borç Altına Giren Tüketicinin Korunması

 

(BATİDER, C. XX, S. 1, Haziran 1998)

Anahtar Kelimeler: tüketici bonosu, nama yazılı bono, tüketicinin korunması, perakende satış, kapıdan satış, taksitli satış, sözleşmelerde zayıf tarafın korunması, ticari borç, adi borç

 

14 - Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun Yönünden Tacirlerin Tüketici Sıfatı

 

(Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, BTHAE Yayını, Ankara-1988)

Anahtar Kelimeler: tacir, gerçek kişi tacir, tüzel kişi tacir, tacirlerin tüketici sıfatı, tüketicinin korunması, ticari iş, adi iş

 

15 - Bir Alan Araştırması Işığında, Sermaye Şirketlerinin Hukuki Sorumluluğu Konusunda Hukuki Bilgi Eksikliğinin Sonuçları ve Perdenin Kaldırılması Teorisi Yardımıyla Ortadan Kaldırılması

 

(Yargıtay Dergisi, C. 24, S. 4, Ekim 1998)

Anahtar Kelimeler: sermaye şirketlerinde sınırlı sorumluluk, hukuki bilgi eksikliği, hakkın kötüye kullanılması, bilginin kötüye kullanılması, bilgisizliğin kötüye kullanılması, perdenin kaldırılması teorisi, objektif iyiniyet

 

16 - Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen ve Aynen Ödeme Kaydı İçeren Çeklerin Tahsili Konusundaki Çeşitli İhtimallerin İncelenmesi

 

(İ. Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, Y. 1998)

Anahtar Kelimeler: çekte yabancı para kaydı, aynen ödeme kaydı, çekin ödenmesi, çekin tahsili

 

17 -Karşılığı Bulunmasına Rağmen Çek Bedelini Ödemeyen Bankanın Hamile Karşı Hukuki Sorumluluğu

 

(Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu'na Armağan, Gazi Ünv. Hukuk Fakültesi Mecmuası, S. 2, Y. 1998)

Anahtar Kelimeler: Karşılıksız çek, çekin karşılıksız kalması, likidite, banka şube yönetimi, bankalarda nakit akışı, bankalarda nakit yönetimi, nakit darlığı, bankanın çekten doğan yükümlülüğü

 

18 - Haksız Fiilden Doğan Alacağa Uygulanacak Temerrüt Faizi Konusundaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

 

(BTHAE XV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-1998)

Anahtar Kelimeler:haksız fiil, ticari işlerde faiz, temerrüt faizi, tazminat faizi, akdi faiz, kanuni faiz, reeskont oranı, avans faizi

 

19 - Tacirin İş Kanununa Tabi Bir Sözleşmeden Doğan Cezai Şart Borcuna TTK. 24 (İndirim Yasağı) Uygulanabilir mi?

 

(BATİDER, C. XX, S. 2, Aralık 1999)

Anahtar Kelimeler: fahiş cezai şart, cezai şarttan indirim isteme hakkı, iş kanununa tabi sözleşme, tacirin borçları ticaridir kuralı, tacir olmanın sonuçları

 

20 - Faturada Yer Alan Vade Farkı Kaydının Niteliği ve İtiraz Edilmemesi Halinde Sonuçları İle İlgili Yargıtay Uygulaması

 

(BTHAE XVI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-1999)

Anahtar Kelimeler: vade farkı, faturada vade farkı, temerrüt faizi, teyit mektubu, faturayı alan tarafın itiraz etmemesi, faturanın muhtevası, faturanın etkisi

 

21 - Seyahat Acentalarından Alınmakta Olan Turistik Tüketiciyi Koruyucu Teminatın Hukuki Niteliği

 

(G. Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 1999, S. 2)

Anahtar Kelimeler: seyahat acentesi, turistin korunması, koruyucu teminat

 

22 - Ticaret Şirketlerinin İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Ortağın Sahibi Olduğu Gayrimenkuldeki Kiracının Tahliyesi İstenebilir mi?

 

(G. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y. 1999, S. 3)

Anahtar Kelimeler: ihtiyaç nedeniyle tahliye davaları, işyeri tahliyesi, perdenin kaldırılması teorisi, sermaye şirketlerinde ortağın statüsü

 

23 - Akademik Faaliyetin Desteklenmesi Yönünden Bilimsel Üretimin Korunması

 

(ADAG Bülteni, Sayı 7, Ocak 2000)

Anahtar Kelimeler: bilimsel üretim, akademik faaliyet

 

24 - Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Iskat Prosedürü (TK. 408) ile İlgili Yargıtay Uygulaması

 

(BTHAE XVII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2000)

Anahtar Kelimeler: anonim şirketlerde ıskat, ortaklıktan ıskat, şirketten çıkarılma, tek borç ilkesi, sermaye getirme yükümlüğünün ihlali, paya el konulması

 

25 - Bir Kavram Kargaşası; Vakıf Üniversiteleri - Üniversite Vakıfları

 

(ADAG Bülteni, Sayı 7, Ocak 2000)

Anahtar Kelimeler: vakıf üniversiteleri, üniversite vakıfları, kamu kurumlarının adının vakıflarda kullanılması

 

26 -Yeni Bankalar Kanununa Göre Özel Finans Kurumlarının Hukuki Temeli ve Bankacılık Sistemi İçindeki Yeri

 

(Türkiye'de Özel Finans Kurumları, Teori ve Uygulama, Al Baraka Türk Yayınları, İstanbul-2000)

Anahtar Kelimeler: faizsiz bankacılık, özel finans kurumları, bankalar kanununa göre faizsiz bankacılık

 

27 - Konaklama İşletmelerinin, Müşterinin eşyasına Gelen Zararlardan Sorumluluğu

 

 

(G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2000, S. 3)

Anahtar Kelimeler: konaklama işletmeleri, vedia sözleşmesi, otelciye tevdi, saklama borcu, muhafaza amacı güden sözleşmeler

 

28 - Anayasa Mahkemesinin Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlanması Konusundaki Yaklaşımları

 

(Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, BTHAE, Ankara-2001)

Anahtar Kelimeler: anayasa hukuku, anayasal ilkeler, sözleşme özgürlüğü, sosyal devlet, liberal devlet, anayasa mahkemesinin hukuki statüsü

 

29 - Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması

 

(BTHAE XVIII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2001)

Anahtar Kelimeler: marka hakkına tecavüz, markaya tecavüz, dava hakkı, hakkın kötüye kullanılması, dava hakkının kötüye kullanılması, zamanaşımı, haksız rekabette zamanaşımı

 

30 - Doç. Dr. Kemal Gözler'in Cumhurbaşkanı-YÖK Çatışması� Başlıklı Makalesi Üzerine Notlar

 

(Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2001/4, Yıl 59)

Anahtar Kelimeler: cumhurbaşkanının yetkileri, rektör seçimi sistemi, rektör atanma süreci, rektör atamalarında yükseköğretim kurulunun yetkisi, takdir hakkı, bürokratik hiyerarşi, yürütme erki, yürütme hiyerarşisi, yürütmenin işlemlerinin yargı tarafından denetlenmesi

 

31 - Türk Patent Enstitüsünün Markalarda İltibasın Önlenmesine İlişkin Yetkisi Yönünden Mutlak ve Nispî Red Nedenleri

 

(Gazi Ünv. Hukuk Fak. Dergisi Y. 2001 S.3)

Anahtar Kelimeler: markalarda iltibas davaları, benzer marka, markada benzerlik, Markaların Korunması Hakkına Kanun Hükmünde Kararname, Türk Patent Enstitüsü

 

32- Yeni Medeni Kanunun Bankacılık Sektörüne ve Sermaye Piyasası Yatırım Araçlarına Bakışı

 

(Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Armağanı, İstanbul-2002)

Anahtar Kelimeler: medeni kanunun dili, banka kavramının anlamı, sermaye piyasası yatırım araçları, dilde özen, hukuk dilinde özen, güven kurumu, güven kuruluşu, itibar müessesesi, itimat müessesesi

 

33 - Patent Mevzuatı Yönünden Üniversite Mensubu Kavramı ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışanların Buluşları

 

(Prof. Dr. Ünal Tekinalp'e Armağan, İstanbul-2002)

Anahtar Kelimeler: üniversite mensubu, akademisyen kavramı, patent sahibi, buluşçu, vakıf üniversiteleri, çalışanların buluşları

 

34 - Gerçek Kişilerin Tacir Sıfatına Sahip Olma ve İflasa Tabi Tutulma Şartları Konusundaki Yargıtay Uygulaması

 

(BTHAE XIX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2003)

Anahtar Kelimeler: iflasa tabi olanlar, iflasın etkileri, gerçek kişi tacirler, tacir sıfatı, şirket ortağının tacir sıfatı, işadamının tacir sıfatı, sanayicinin tacir sıfatı

 

35 - Kredi Kuruluşları Kanunu Tasarısı Hakkında

 

(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu KKKT Sempozyumu, Ankara-2004)

Anahtar Kelimeler: bankacılık kanunu hazırlıkları, kredi kuruluşları kanunu, BDDK

 

36 - Sosyal Devletin Liberal Ekonomideki eli: TMSF; Nasıl Kuruldu? Nasıl Algılanıyor? Nasıl Tasarlanmalı?

 

(BTHAE Bankacılık ve Sorunları Sempozyumu, Ankara-2004)

Anahtar Kelimeler: sosyal devlet, liberal devlet, liberal ekonomi, mevduatın korunması, tasarruf mevduatının korunması, tasarruf mevduatı sigortası, tasarruf mevduatı sigorta fonu, özel finans kurumları güvence fonu, vergi mükellefinin korunması, bankacılık sektörünün korunması, bankaya güven, bankalara güven, devlete güven, kamusal sigorta, özel sigorta, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Özel Finans Kurumları Birliği, meslek birliklerinin görevleri, devletin ekonomideki rolü, devletin bankacılık sektöründeki görevleri, bankacılık riskleri, bankacılıkta risk yönetimi

 

37 - Yeni Karayolu Taşıma Kanunu ve TTK Kapsamında, Taşıma İşleri Tellallığı Mümkün müdür?

 

(BTHAE XX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2004)

Anahtar Kelimeler:taşıma işleri tellalı, ticaret işleri tellalı, simsarlık, Karayolu Taşıma Kanunu, seyahat acentesi, taşıma işleri komisyoncusu

 

38 - Mevduatta Zamanaşımı Konusundaki Mevzuatın ve Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

 

(BTHAE Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2007)

Anahtar Kelimeler: zamanaşımı, zamanaşımının borçlar üzerindeki etkisi, zamanaşımının borcu sona erdirme nedeni, mevduatta zamanaşımı, zamanaşımına uğrayan mevduat, sebepsiz zenginleşme, sahipsiz miras, devletin mirasçılığı, Bankacılık Kanunu, Bankalar Kanunu, zamanaşımı tebliği,

 

39 - Marka İltibas Davalarında Kamuoyu Görüşünün Hukuki Sürece Dahil Edilmesi: Üç Boyutlu Bir Araştırma Örneği (Müşterek makale)

 

(Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2007; http://www.e-sosder.com/dergi/2201-12.pdf)

Anahtar Kelimeler: iltibas davaları, markalarda iltibas, marka davalarında bilirkişi incelemesi, marka davalarında kamuoyu araştırması, alan araştırması, piyasa araştırması, tüketici davranışlarının araştırılması, anket, tanınmışlık incelemesi, iltibas incelemesi

 

40 - Vakıf Üniversitelerinin İsminin Marka Niteliği

 

(Türkiye�nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri Kongresi, Ankara-2008)

Anahtar Kelimeler: vakıf üniversitesi, üniversitelerin hukuki statüsü, vakıf üniversitelerinin isimleri, üniversitelerin isimleri, kamu kurumlarının isimlerinin marka olarak tescili

 

41 - EKONOMİK PROBLEMLER VE SOSYAL HAYATA YANSIMALARI: YOKSULLUK, İŞSİZLİK VE TEFECİLİK

 

(IV. DİN ŞURASI, Ankara-2009

Anahtar Kelimeler: Bankacılık ahlakı, faiz ve tefecilik, ekonomik modeller ve eleştirisi, ekonomi biliminin tanımı ve eleştirisi, iktisat ilminin tarifi ve eleştirisi, pazarlamanın tanımı ve eleştirisi, ahlak ve etik farkı, siyasette haksız rekabet

 

42 - KATILIM BANKACILIĞINDA KIRMIZI ÇİZGİLER; KALKIYOR MU? KALKMALI MI?

 

(ACTİVE Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı 62, Kasım-Aralık 2009, s. 6-17

Anahtar Kelimeler: Para ve faiz, paranın icadı, paranın tarihçesi, faiz ve banka, faizsiz banka, bankacılığın tarihçesi, faizin tarihçesi, özel finans kurumları, katılım bankaları, güvence fonu, tasarruf mevduatı sigorta fonu, ihlas finans, katılım bankaları birliği, müşteri memnuniyeti, finansal piyasa kavramı ve eleştirisi, para piyasası kavramı ve eleştirisi, mimsiz medeniyet, batı medeniyeti, islam medeniyeti, karz-ı hasen, ekonomi yönetiminde şeffaflık ve gizli gündem, demokratik laiklik ve ekonomi yönetimi, kredi kartında temerrüt faizi,

 

43 - Tanınmış Marka Pratiği Hakkında Bazı Düşünceler

 

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXV, S. 4, Reha Poroy'a Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara-2010, s. 255-274

Anahtar Kelimeler: Tanınmış marka kriterleri, tanınmışlığın seviyesi, tanınmış markalar sicili, marka sınıflandırma tebliği ve fonksiyonu, TPE.nin görevleri, marka değeri